კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით მოსახლეობა სამედიცინო ხელთათმანს და პირბადეს აქტიურად იყენებს. თუმცა  არასწორი გამოყენების შედეგად შესაძლოა ისინი ინფიცირების წყაროც კი გახდნენ. მე­დი­ცი­ნის აკა­დე­მი­უ­რი დოქ­ტო­რი, ექი­მი-პე­დი­ატ­რი თა­მარ ობ­გა­ი­ძე ლა­ტექ­სის და ზო­გა­დად ერთჯე­რა­დი ხელ­თათ­მა­ნის გა­მო­ყე­ნე­ბის რე­კო­მენ­და­ცი­ებს აძ­ლევს მოსახლეობას.

“როცა უხი­ლა­ვი მტე­რი გი­ტევს, რო­მე­ლიც არ ჩანს, მაგ­რამ იცი, რომ წვე­თე­ბით ვრცელ­დე­ბა და ნე­ბის­მი­ე­რი ზე­და­პი­რი შე­იძ­ლე­ბა ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი იყოს, ბუ­ნებ­რი­ვია, გიჩ­ნდე­ბა სურ­ვი­ლი, რო­გორ­მე და­იც­ვა თავი ზე­და­პი­რებ­ზე შე­ხე­ბი­სა­გან.

ამი­ტომ სუ­ლაც არ მიკ­ვირს, რომ სულ უფრო ხში­რად მხვდე­ბი­ან ქუ­ჩა­ში ადა­მი­ა­ნე­ბი ფე­რად-ფე­რა­დი ლა­ტექ­სის ხელ­თათ­მა­ნე­ბით. გვი­ცავს თუ არა ის?

დიახ, თუ თქვენ გაც­ვი­ათ ხელ­თათ­მა­ნი, ზე­და­პი­რებ­ზე შე­ხე­ბი­სას თქვენს კან­ზე ნამ­დვი­ლად ვერ მოხ­ვდე­ბა ვერც კო­რო­ნა­ვირუ­სი და ვერც სხვა მიკ­რო­ორ­გა­ნიზ­მი და ეს და­ცუ­ლო­ბის ბედ­ნი­ერ შეგ­რძნე­ბას გაძ­ლევთ.

მაგ­რამ, თუ ასე შე­ფუ­თუ­ლი ხე­ლე­ბით, ეხე­ბით ფულს, მო­ბი­ლურ ტე­ლე­ფონს, რო­მე­ლიც სა­უბ­რი­სას ახ­ლოს გაქვთ სა­ხეს­თან, ხელ­თათ­მა­ნი­ა­ნი ხე­ლე­ბით ეხე­ბით ბან­კო­მა­ტებს, სწრა­ფი გა­დახ­დის აპა­რა­ტებს და შემ­დეგ ის­წო­რებთ თმას, მი­გაქვთ ხელი სა­ხეს­თან, ეხე­ბით მას, იკე­თებთ და იხ­სნით სათ­ვა­ლეს, თქვენ ქმნით და­მა­ტე­ბით რისკს და­ბინ­ძუ­რე­ბუ­ლი ხელ­თათ­მა­ნე­ბით ინ­ფი­ცი­რე­ბი­სათ­ვის.

ასე, რომ თუ იყე­ნებთ ლა­ტექ­სის ხელ­თათ­მანს, გა­მო­ი­ყე­ნეთ ის სწო­რად – გა­ი­კე­თეთ ინ­ფი­ცი­რე­ბულ ადა­მი­ან­თან კონ­ტაქ­ტი­სას, მისი მოვ­ლი­სას, სა­მე­დი­ცი­ნო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში შეს­ვლი­სას, აფ­თი­ა­ქებ­ში, სუ­პერ­მარ­კე­ტებ­ში ნივ­თებ­თან და ზე­და­პი­რებ­თან შე­ხე­ბი­სას. შემ­დეგ ხელ­თათ­მა­ნი უნდა გა­და­აგ­დოთ ან შე­ი­ნა­ხოთ გა­რე­ცხვამ­დე და დე­ზინ­ფექ­ტან­ტით და­მუ­შა­ვე­ბამ­დე.

იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ მა­ინც გირ­ჩევ­ნი­ათ მთე­ლი დღის მან­ძილ­ზე გე­კე­თოთ ხელ­თათ­მა­ნი, სრულ­ყო­ფი­ლად უნდა აკონ­ტრო­ლოთ სა­კუ­თა­რი თავი, რომ თქვე­ნი ხელი არ მოხ­ვდეს სა­ხეს­თან. სხვა შემ­თხვე­ვა­ში ლა­ტექ­სის ხელ­თათ­მა­ნი დაც­ვის ნაც­ვლად საფრ­თხის რისკს გა­გიზ­რდით.

და ბო­ლოს, ხე­ლე­ბის ხში­რი და­ბა­ნის აუ­ცი­ლებ­ლო­ბას კი­დევ ერთხელ შე­გახ­სე­ნებთ! ჯან­მრთე­ლო­ბას გი­სურ­ვებთ ყვე­ლას!” – განაცხადა  თა­მარ ობ­გა­ი­ძემ.